Grafológia, kézíráselemzés - Hellner Krisztina grafológus honlapja - Grafoportál
 
 
 
 Grafo-teszt

 Hasznos

       Kapcsolat

         Linkajánló

      Kérdése van?

Belépés
 

Pályaorientációs személyiségkép/ Mintaelemzés

17 éves, jobbkezes, tanuló, nő
Mentális képességek
 A kézírás készítőjét gyors pszichés alaptempó jellemzi.  Fontosnak tartja, hogy gondolatmenete mások számára is elfogadható és érthető legyen, ezért a problémamegoldás során megfontoltan halad előre. Lényeglátása jó, s törekszik az egyszerű, de ugyanakkor nem túlegyszerűsített megoldásokra.  Egyaránt képes arra, hogy az összefüggéseket átlátva, újszerű megoldásokat hozzon, illetve, hogy a már bevált végrehajtási módozatokat hasonló helyzetekben alkalmazza.
Erős kontroll jellemzi. Tevékenységeit megtervezi, és próbál az előre eltervezettekhez igazodni, de ezzel együtt képes arra, hogy spontán, természetes maradjon.
Az információkra alapvetően nyitott, de óvatosan, körültekintéssel kezeli azokat. Az új ismeretek elsajátítása során könnyebben fogadja be azokat, melyeket nem csupán elméleti szinten ismerhet meg, hanem gyakorlatban is megtapasztalhat. Ismeretanyagát megfelelő szituációkban ügyesen használja fel.
Saját elképzelései, véleménye mellett igyekszik kiállni, de mások véleményét is szívesen meghallgatja. A világot kritikusan szemléli, s ha a helyzet megkívánja, véleményének hangot is ad. Céljai elérése érdekében képes a rugalmas szemléletváltásra, de óvatossága, előrelátása ebben a tekintetben is megmutatkozik. A kivitelezés biztonságát nem kockáztatja feleslegesen, új, számára kevésbé megbízhatónak tűnő megoldásokkal.
Szereti a változatos tevékenységeket. Figyelemkoncentrációja jó, de a monotóniát nehezen viseli. Figyelmének tartóssága hosszabb távon romolhat.
Gondolkodásmódját az analizáló és szintetizáló hajlam -ez utóbbi túlsúlyával- együttesen jellemzi, azaz a dolgokat egészében és összefüggéseiben vizsgálja, de közben az apró részleteket sem hagyja figyelmen kívül.
Érdeklődési köre jellemzőbben humán, de a reál területek sem idegenek tőle.  Azokat a tevékenységeket kedveli inkább, melyek gyakorlati, lehetőleg a mindennapokat érintő problémákkal foglalkoznak.
Alapvetően érzékeny, de döntéseiben, illetve a problémamegoldás során racionalitásra törekszik.
 
Energiák, munkamód
Életkorának megfelelő energiakészlettel rendelkezik, s törekszik rá, hogy energiáit tudatosan, gazdaságosan használja fel. Ehhez szüksége van arra, hogy tevékenységei során rendszeres időközönként kisebb pihenőket iktasson be.
Kitartó, az elkezdett munkát végigviszi, de fontos számára, hogy a cél ne legyen túl távoli, mert energiáit így tudja megfelelően beosztani. Ennek érdekében nem szívesen vállal egyszerre túl sok feladatot.
Nem kedveli a csupán elméleti megoldásokat rejtő problémákat, szeret olyan területekkel foglalkozni, melyek a mindennapi élet során alkalmazható megoldásokat hoznak. Törekszik arra, hogy elképzeléseit meg is valósítsa.
Munkatempóját gyorsaság jellemzi, ugyanakkor fontos számára, hogy feladatait pontosan, precízen hajtsa végre. Számára ismeretlen területek esetén nagyobb megfontoltsággal, körültekintőbben jár el, a már ismert feladatokat gyorsabban, rutinszerűen végzi. A szabályokat igyekszik betartani, de képes rugalmasan alkalmazni azokat. Tevékenységeit folyamatosan ellenőrzi, megbízható, munkájáért, döntéseiért képes felelősséget vállalni.
A fizikai és pszichés terheket mérsékelten jól viseli. Fizikai terhelhetősége rendszeres pihenők beiktatásával növelhető, pszichés teherbírásának fokozását pedig, megfelelő távolságtartással igyekszik elérni.
A feladat megkezdése előtt, hosszabb- rövidebb időt a tervezésre szán, s törekszik arra, hogy megfelelő ütemben haladjon a megvalósítás során. Nem kedveli a túlzott kockázatot rejtő feladatokat, de ha a helyzet megkívánja, tud spontán módon, gyorsan dönteni. A rendelkezésére álló időt és teret igyekszik gazdaságosan felhasználni, s törekszik arra, hogy az adott keretet lehetőleg ne lépje túl.
Munkavégzése - kisebb megszakítások beiktatásával- dinamikus, aktív, de lendülete erőtartalékai mozgósításának függvényében, kismértékben változó lehet.
Kedveli az önálló feladatokat, de nem okoz gondot számára a csapatmunka sem, szellemi önállóságát azonban ilyenkor is igyekszik megőrizni.
 
Szociabilitás
Személyiségére inkább az introverzió jellemző.  Autonómia igénye nagy, problémáit nehezen osztja meg másokkal. Munkavégzés során is inkább az önálló feladatokat kedveli. Ugyanakkor jó alkalmazkodó képességének köszönhetően, társaságban is képes jól érezni magát, s oldottan, természetesen viselkedni.
Az emberi kapcsolatok fontosak számára, de igazán mély kötődést csak kevesekkel igyekszik kialakítani. Megvan benne az empátia képessége. Érzékenysége révén nyitott mások gondjaira, de saját védelme érdekében igyekszik kellő távolságot tartani.
Ha érdekei megkívánják, a kapcsolatfelvétel során kezdeményező, aktív, de vigyáz arra, hogy ne legyen erőszakos, tolakodó. Udvarias, nagyobb társaságban is ügyesen, otthonosan mozog, de nem adja át magát teljesen.
Kerüli a konfliktust ígérő helyzeteket. Dominancia igényét finom eszközökkel igyekszik érvényre juttatni, vigyázva arra, hogy mások érdekeit tudatosan ne sértse. Saját törekvéseinek érvényesítése érdekében, képes, számára is megfelelő kompromisszumok megkötésére.
Törekszik a tiszta, világos kommunikációra. Nem szeret feleslegesen „fecsegni”, igyekszik mondanivalóját átgondolva, lényegre törően, de ugyanakkor spontaneitását megőrizve megfogalmazni. Választékos stílusának köszönhetően, könnyen megtalálja a közös hangot másokkal, s ügyel arra, hogy kommunikációs partnerének is teret engedjen. Logikus érvelése, lendülete és visszafogott közvetlensége segíti partnere meggyőzésében. Szívesen meghallgat másokat, de saját magáról, problémáiról nem beszél.
  
Érzelmi élet, önmagához való viszony
Alapvetően érzékenység jellemzi, de képes arra, hogy ha szükséges, emócióin felülemelkedve, tudatos, határozott legyen. Érzelmei enyhén változóak, közepes intenzitásúak, jelentős szélsőségesség nem jellemző rájuk. Kisebb megingásai ellenére, érzelmi élete stabil, kiegyensúlyozott, heves kitörésektől mentes.
Személyiségét tudatos kontroll alatt tartja, melynek oka a külső elvárásoknak való megfelelési igény miatt érzett enyhe szorongása. Ez a kontroll azonban nem gátolja túlzottan abban, hogy spontán, természetes tudjon maradni, bár személyiségének bizonyos területein kisebb mértékben visszafogja.
Életkorának megfelelően érett személyiség, aki önmagát és képességeit alapvetően jól ismeri, és többé-kevésbé el is fogadja. Megfelelő önbizalommal rendelkezik, önértékelése csupán kisebb mértékű ingadozást mutat.
Magával szemben kritikus, de az eddig elért eredményeivel nagyjából elégedett, ugyanakkor törekszik arra, hogy személyiségét kisebb lépésekben, folyamatosan fejlessze.
  
Összegzés
 
Érdeklődési kör
A kézírás készítője erősebb érdeklődést mutat a humán területek iránt. A gyakorlati élethez köthető feladatok jobban foglalkoztatják, mint a pusztán elméleti kérdések.
Jó mentális képességeinek, és nyitottságának köszönhetően az új információkat könnyen, gyorsan képes elsajátítani, és tudását hatékonyan felhasználni.
 
Kommunikációs képesség
Jó kommunikációs készséggel rendelkezik. Kifejezésmódja választékos, de ugyanakkor érthető, lényegre törő. Fontos számára, hogy gondolatmenete, mások számára is érthető legyen, s kommunikációja során is erre törekszik. Partnerével könnyedén képes megtalálni a közös hangot, s ügyel arra, hogy a másik félnek is teret engedjen.
  
Döntéshozatal
A problémákat igyekszik gyakorlati oldalról megközelíteni. Gyors gondolkodása, valamint jellemzőbben szintetizáló gondolkodásmódja segítik abban, hogy megfelelő előkészítés után gyorsan, a lehető legkisebb kockázat mellett találja meg a megfelelő megoldást.
Döntéseit a helyzettől függően, hosszabb-rövidebb megfontolás után, igyekszik racionális alapon meghozni, s ezekért teljes mértékben vállalja a felelősséget.
 
Tanulási stílus, ötletesség, kreativitás
Alapvetően nyitott az új információkra, de könnyebben sajátítja el a gyakorlatban is megtapasztalt ismereteket, melyeket aztán hasonló helyzetekben hatékonyan alkalmaz.
Kreativitása főként gyakorlatiasságában mutatkozik meg, de megvan benne a képesség arra, hogy újszerű megoldásokat hozzon.
 
Értékek
Fontos számára, hogy személyiségének fejlődése biztosítva legyen. Bár kicsit fél az ismeretlen helyzetektől, de kedveli a kihívásokat, és önbizalmát erősíti a megoldott feladatok után érzett sikerélmény.
 
Munkamód
Kedveli az önállóságot igénylő feladatokat, de, mivel fontos számára munkatársai visszajelzése, megerősítése, képes csapatban is dolgozni. Szellemi függetlenségét azonban, közösségen belül is igyekszik megőrizni.
Munkatempója alapvetően lendületes, de a számára ismeretlen területek előtt hosszabb időt tölt az előkészítéssel. Szereti a változatos feladatokat, a monotóniát rosszul viseli.
 Munkájára igényes. Törekszik a gyors, hatékony munkavégzésre, a határidők betartására, de gyorsasága nem válik kapkodássá, kellő mértékben precíz, pontos, megbízható.
 
Terhelhetőség
Fizikailag és pszichésen mérsékelten terhelhető. A fizikai teherbírását rendszeres pihenők beiktatásával, pszichés terhelhetőségét érzelmi távolságtartással képes fokozni.
 
Kapcsolatteremtő képesség
Ha érdekei megkívánják, udvarias, közvetlen, visszafogott stílusával könnyedén lép kapcsolatba másokkal, de magát nem adja át teljes mértékben a közösségnek.
Kapcsolatait képes tudatosan működtetni. Meghallgat másokat, érdeklődik problémáik iránt, de képes arra, hogy érzelmileg távol maradjon. Autonómia igénye erős, igazán mély kötődést csak kevés emberrel alakít ki.
 
Én-kép, én-ideál
Önmagát és képességeit alapvetően jól ismeri. Önértékelése, önbizalma reálisnak mondható. Eddigi eredményeivel nagyjából elégedett, de igénye van az újabb kihívásokra, melyek biztosítják személyiségének további fejlődését.
 
 
Pályaorientációs javaslat
A fentiek alapján javasolható, hogy a duktor olyan, elsősorban humán, vagy a humán szférához köthető reál területet válasszon magának, melyben lehetősége nyílhat arra, hogy jó kommunikációs, és kapcsolatteremtő készségét kihasználva, gyakorlati kérdéseket is érintő feladatokat oldhasson meg. Legyen lehetősége arra, hogy munkáját kellő önállósággal, de ugyanakkor megfelelőn támogató közösség részeként végezhesse, munkaidejét saját elképzelései szerint oszthassa be, munkatempóját maga diktálhassa. Feladatai lehetőleg ne tartalmazzanak nagyobb kockázati tényezőt, megtervezhetőek, behatárolhatóak legyenek. Fontos továbbá, hogy munkája ne járjon erős fizikai és pszichés igénybevétellel. Munkaterülete legyen változatos, érdekes, és jó mentális képességeit figyelembe véve, biztosítson megfelelő tanulási, fejlődési és előrelépési lehetőséget számára.
  
Néhány javasolható pálya:
 Humán területen:
  • Pedagógus (elsősorban a felnőttoktatásban)
  • Személyügyi menedzser
  • Pályaválasztási, munkavállalási tanácsadó
  • Könyvkiadó, olvasószerkesztő
  • Stb.

Reál területen:

  • Banktisztviselő (ügyfélszolgálati)
  • Biztosítási tisztviselő
  • Kereskedelmi képviselő
  • Stb.

S. Hellner Krisztina
grafológus

<<< Szolgáltatások
<<< Mintaelemzések

BlogPlusz
Friss bejegyzések
 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt