Grafológia, kézíráselemzés - Hellner Krisztina grafológus honlapja - Grafoportál
 
 
 
 Grafo-teszt

 Hasznos

       Kapcsolat

         Linkajánló

      Kérdése van?

Belépés
 

Összehasonlító elemzés, párkapcsolati megfeleltetés céljából
/Mintaelemzés/

 
20 éves, érettségizett, jobbkezes nő, tanuló
24 éves férfi, közgazdász hallgató, jobbkezes
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A vizsgálat során eredeti kézírásminták nem álltak rendelkezésre. A vizsgálat tárgyát, az eredeti kézírásmintákról készített, azonos méretű fénymásolatok képezték.

A fiatalember részéről: egy darab, A/4-es méretű, egy oldal terjedelmű, összesen 24 soros, fehér színű, sima papíron, kék színű tollal és kisbetűs folyóírással készült írásanyagról készített, azonos méretű fénymásolat, „Drága Mind!”- kezdettel, „Sok puszi:”- befejezéssel, keltezés nélkül, „X .Y.” névaláírással.
 
A hölgy részéről: egy darab,  A/4-es méretű, egy oldal terjedelmű, összesen 17 soros, fehér színű, sima papíron, kék színű tollal és kisbetűs folyóírással készült írásanyagról készített, azonos méretű fénymásolat, „Már két hete…”- kezdettel, „Már csak két hét…”- befejezéssel, keltezés nélkül, hat darab „X.Y.” névaláírással.
  
Mentális képességek
A fiatalember pszichés alaptempója gyors, az őt érő ingerekre igyekszik azonnal reagálni, de a problémamegoldás során nem tud olyan hatékony lenni, mint azt adottságai lehetővé tennék. Gondolkodásmódja inkább szintetizáló, azaz, képes arra, hogy a különféle összefüggéseket, törvényszerűségeket átlássa. Az apró részletek helyett, szívesebben foglalkozik a probléma egészével, holisztikus látásmódja azonban csak kisebb egységekre terjed ki, ezáltal tevékenységeit nem tudja teljes mértékben áttekinteni, strukturáló képessége kevésbé fejlett. A problémamegoldás során gyorsasága zavaró kapkodássá válhat, mely a kivitelezés színvonalát ronthatja.
Az információkra alapvetően nyitott, mindig az új dolgok vonzzák, de nem mindig tud objektíven különbséget tenni fontos és kevésbé fontos között, időnként érzelmei befolyásolják ennek eldöntésében. A befogadott információk megfelelő kezelése néha problémát okozhat számára, ezáltal, bár nagy mennyiségű adat begyűjtésére képes, nem feltétlenül tudja hatékonyan felhasználni őket. Érdeklődése jellemzőbben reál, de nem állnak távol tőle a humán területek sem. Gyakorlati problémák helyett szívesebben foglalkozik elméleti kérdésekkel, ötletei megvalósításhoz- állandó újdonságkeresése miatt- kisebb türelme van.
Gondolkodása kellő mértékben rugalmas, ha szükséges, a problémákat új szemszögből is tudja vizsgálni, ugyanakkor az összeszedettség hiánya kreativitásának megfelelő kihasználásában is korlátozhatja.Ezzel együtt, képes arra, hogy a már bevált megoldási módozatokat új helyzetekben alkalmazza, továbbá arra, hogy meglévő ismereteit felhasználva, újszerű megoldásokat hozzon létre.
 
A hölgy gondolkodásának alaptempója visszafogottabb, az ingerekre adott reakciói kicsit lassabbak, megfontoltabbak. Gondolkodásmódja jellemzőbben analizáló, de a szintetizáló hajlam is megmutatkozik benne. Nagy figyelmet fordít az apró részletekre, de képes arra, hogy a helyzeteket összefüggéseiben is átlássa. Szereti a biztos eredményt hozó, jól bevált megoldási módszereket, ezért a problémamegoldás terén kevésbé rugalmas, de gyakorlati intelligenciájának köszönhetően, korábbi tapasztalatait ügyesen használja fel hasonló helyzetek megoldása során.
Erős kontrollal rendelkezik, az információkat is körültekintéssel, óvatosan fogadja. Nem szeret pusztán elméleti kérdésekkel foglalkozni, azok a problémák érdeklik, melyek a mindennapi élethez köthetők. Érdeklődése inkább humán, de szintén nem idegenek tőle a reál területek sem.
Számára a megoldás újszerűségénél fontosabb, hogy folyamatosan, megfelelő színvonalú teljesítményt nyújtson, ezért a problémamegoldás során lépésről-lépésre megfontoltan, de határozottan halad előre.
 
Szociabilitás
A fiút extroverzió és introverzió – ez utóbbi túlsúlyával- együttesen jellemzi. Érzékenysége és nyitottsága miatt sérülékeny lehet, mely nehezíti közösségbe való oldott beilleszkedését. Kötődési igénye változó, mély kapcsolatot csak kevés emberrel törekszik kialakítani, de tudatos elkülönülése, távolságtartása ellenére fontos számára, hogy egy támogató közösség része lehessen.
Nehezebben alkalmazkodik. Ha érdekei megkívánják, képes az együttműködésre, de ilyenkor is szeret ő lenni az irányító, a domináns fél.
Nyugodt helyzetekben képes toleránsan viselkedni, de -mivel érzelmeit kevésbé képes kontroll alatt tartani- a körülötte levő feszültség fokozódásával toleranciája csökkenhet, és ezért, bár tudatosan nem keresi a konfrontációt, mégis időnként könnyen kerülhet összetűzésbe másokkal.
Kapcsolatait spontán módon alakítja. Ismeretlen közösségben nem szeret kezdeményező lenni, de ha megszólítják, nyitott, barátságos. Ismerős társaságban fellépése aktív, kezdeményező lehet. Kommunikatív, mondanivalóját szereti megosztani másokkal. Kommunikációja őszinte, spontán, nem irányított, bárkinek szívesen beszél saját magáról, érzéseiről, gondjairól.
Annak ellenére, hogy az újdonságok folyamatosan vonzzák, a jövőt illetően mégis a kiszámítható, belátható, célokat kedveli. Kapcsolatai terén vágyik a biztonságra, a harmóniára, az állandóságra.
Megvan benne az empátia képessége, de távolságtartása, és állandó újdonságkeresése miatt, bár nyitott mások problémáira, igazán mélyen nem tudja átérezni őket.
 
A lány inkább zárkózottabb, függetlenebb, introvertált típus. Viselkedését tudatosság jellemzi, mely a társasági éltben is jól megmutatkozik. Számára is fontos, hogy egy közösség része lehessen, de autonómia igénye erősebb. Önmagát ő sem adja át teljesen a közösségnek, de képes arra, hogy tudatos odafigyeléssel alakítsa kapcsolatait. Ha érdekei megkívánják, aktív kezdeményező. Nagyobb társaságban is otthonosan mozog, de szűkebb baráti körben jobban érzi magát, bár viselkedése ilyenkor is kontrollált, fegyelmezett.
Fellépése határozott, kommunikációja tudatos, irányított. Nem szeret feleslegesen beszélni, mondanivalóját pontosan, lényegre törően igyekszik megfogalmazni.  Saját magáról, érzelmeiről még a hozzá igazán közel állóknak sem beszél, vigyáz arra, hogy ne adja ki magát.
Nem kedveli a feszült helyzeteket. Bár kritikusan szemléli a világot, a nyílt konfliktusokat nem vállalja fel, igyekszik őket elkerülni. Ennek érdekében képes az együttműködésre másokkal. Viselkedése toleranciát mutat még akkor is, ha önmaga nem fogadja el teljes mértékben a másik fél álláspontját.
Fontos számára a kiszámíthatóság, és a biztonság. Kerüli a túlzott kockázatot rejtő helyzeteket, az újdonság, az ismeretlen kevésbé vonzó számára.
  
Energiák, munkamód
Mindkét személy az életkorának megfelelő energiakészlettel rendelkezik, de energiafelhasználásuk eltérő.
 
A fiatalember meglévő tartalékaival spontán módon, kevésbé tudatosan gazdálkodik. A fizikai terheket jól viseli, de pszichés teherbírása, belső harmóniájának labilitása miatt, mérsékeltebb.
Munkatempója gyors, de hosszú távon kevésbé tud pontosan, precízen teljesíteni. A rövid távú, belátható célokat kedveli.
A feladatok elején nem tölt sok időt tervezéssel, a célok kitűzése után spontán alakítja a munka menetét. Munkavégzésének lendületét, érzelmei is befolyásolják. Hangulatától függően a tevékenységek során, kisebb-nagyobb pihenők beiktatására van szüksége.  
Mivel munkavégzését spontaneitás jellemzi,idő és anyaggazdálkodása változó lehet. Időnként pazarló, máskor beosztó, de folyamatosan törekszik arra, hogy a rendelkezésre álló keretet ne lépje túl. Feladatait igyekszik határidőre teljesíteni, a cél elérése érdekében képes rejtett energiatartalékai mozgósítására.
Önellenőrzése, bár folyamatos ugyan, de- mivel nem terjed ki megfelelően tevékenységének egészére- nem elég hatékony.
Szeret önállóan dolgozni, de ugyanakkor szüksége van arra, hogy azokon a területeken, melyekben kevésbé jártas, hozzáértő személytől segítséget kérhessen.
Döntéseit racionalitásra törekedve, objektíven igyekszik meghozni, de érzelmeit nem mindig sikerül teljes mértékben kiiktatnia.
Céljait igyekszik pontosan kitűzni, de impulzivitása miatt terveit nem sikerül minden esetben célirányosan megvalósítania.
Vonzzák a szellemi kihívások, és az újdonságok. Az anyagi javak birtoklása kevésbé fontos számára, mint azok megszerzése, de igazán az állandó tenni akarás motiválja. Mivel nem szereti a tétlenséget, személyiségét aktivitás jellemzi, fontos számára, hogy folyamatosan legyen elfoglaltsága.
 
Hölgy energiagazdálkodását tudatos beosztás jellemzi. Tevékenységeit igyekszik meghatározott ritmus szerint végezni, energiafelhasználása tervezett, kiszámított. A fizikai és a pszichés terheket egyaránt jól viseli. Fizikai teherbírását rendszeres pihenők beiktatásával, pszichés terhelhetőségét pedig, az őt érő hatások erős szűrésével képes fokozni.
Munkatempóját szereti ő diktálni, nem hagyja, hogy saját megszokott ritmusából kizökkentsék.
Az elkezdett feladatot igyekszik végigvinni, hosszabb pihenőket csak a nagyobb egységek végeztével tart.
A rendelkezésére álló időt és teret igyekszik takarékosan felhasználni. Tevékenységeit úgy osztja be, hogy az adott keretet akkor se lépje túl, ha nem tudta teljes pontossággal felmérni az előtte álló feladatot. Munkájára igényes, fontos számára, hogy mások is elégedettek legyenek teljesítménye színvonalával.
Nagyon erős szabálytisztelet jellemzi. Önmagát folyamatos, erős kontroll alatt tartja, így biztosítva, hogy munkáját azonos színvonalon tudja végezni.
Alapvetően önállóan szeret dolgozni, de megfelelő kompromisszumkészségének köszönhetően, nem okoz számára problémát, ha együtt kell működnie másokkal. Saját elképzeléseit csapatban sem adja fel könnyen, finom módszerekkel próbálja érvényre juttatni akaratát.
Az újdonságot és meglepetést tartogató, változatos tevékenységek helyett, inkább a rövidebb előkészületet, valamint a kisebb energia-befektetést igénylő feladatokat kedveli. Fontos számára a biztonság érzése, nem kedveli a váratlan, gyors döntést kívánó helyzetetek. Az anyagi javak is elsősorban biztonságérzetét erősítik, ezért a mindennapi életben is beosztó, takarékos.
  
Érzelmi élet, Én-hez való viszony
A fiatalember személyiségét döntően ösztönei, érzelmei uralják. Késztetései, vágyai következtében nehezen képes a valóságos körülményekhez kiegyensúlyozottan igazodni. A környezet ingereire fokozott érzékenységgel reagál, ingerküszöbe alacsony.
Impulzivitás, heves érzelmek jellemzik,melyeket nem tud teljes hatékonysággal irányítani. Pozitív és negatív érzelmei egyaránt hirtelen keletkeznek, de általában rövid időtartamúak, hamar le is csillapodnak.
Próbál törekedni arra, hogy ösztöneit, érzelmeit bizonyos mértékig uralja, de önkontrollja nem fogja át személyiségének teljes működését, ezáltal nem elég hatékony.
Önértékelése, önbizalma ingadozást mutat. Eddig elért eredményeit nem tudja igazán objektíven értékelni, a körülötte élők elismerése, illetve bírálata erősen befolyásolja saját teljesítményének megítélésében. Belső bizonytalansága miatt én-képe is változó. Időnként elégedett önmagával és teljesítményével, máskor kevésbé. De vágyik lelki egyensúlyának megteremtésére, mert, tisztában van vele, hogy önelfogadása, csak ezáltal valósulhat meg teljes mértékben.
 
A hölgy önbizalma, önértékelése csak kisebb mértékű ingadozást mutat. Alapvetően ismeri önmagát, eddig elért eredményeivel többé-kevésbé elégedett. Számára jelenleg fontosabb, hogy az iránta támasztott elvárásoknak megfeleljen, mint az, hogy saját egyéniségét kibontakoztassa.
Folyamatosan törekszik arra, hogy a körülötte élők számára olyan képet mutasson magáról, amilyet elvárnak tőle. Környezete negatív megítélésétől tartva, őszinte érzéseit nem meri felvállalni, a benne működő érzelmeket igyekszik teljes mértékben háttérbe szorítani, elnyomni. Fegyelmezettnek, kiszámíthatónak tűnő viselkedése mögött, érzelmi elfojtások működnek, melyek gátolják önmaga megvalósításában. Nem tud igazán felszabadult, könnyed lenni, problémáiról, érzéseiről nehezen képes beszélgetni másokkal, mely akár komoly akadályt is jelenthet egy mély, őszinte kapcsolat kialakításánál.
 
 
Összegzés
A személyiségükben megmutatkozó hasonlóság és különbözőség, közös életük egyes területein kedvező lehet számukra, ugyanakkor más területeken viszont, feszültségforrásként jelentkezhet.
 
Kapcsolatukat erősítheti, hogy mindketten vágynak arra, hogy tartós, harmonikus párkapcsolatban éljenek, és törekszenek is rá, hogy ezt az elképzelésüket megvalósítsák. Egyaránt szükségük van párjuk közelségére, de fontos számukra, saját autonómiájuk megőrzése, így egyik fél sem törekszik arra, hogy a másikat teljes mértékben magához láncolja.
A fiatalember jobban igényli a társasági életet, de a hölgynek sem okoz gondot az ebben való részvétel, mert annak ellenére, hogy kevésbé szereti a társasági összejöveteleket, képes arra, hogy alkalmazkodjon a közösségi elvárásokhoz.
Mentális téren szintén előnyös lehet, hogy azokban a vonásokban, melyekben különböznek, szükség esetén kiegészíthetik egymást.
A fiatalember gyors gondolkodása és szintetizáló hajlama segítheti őket abban, hogy az előttük álló problémát gyorsan felmérjék, elméleti intelligenciájának és kreativitásának köszönhetően pedig, képes több lehetséges megoldási mód felvázolására. A hölgy megfontoltsága és jellemzőbben analitikus gondolkodásmódja, ugyanakkor lehetővé teszi, a leghatékonyabb megoldási módszer kiválasztását, gyakorlati beállítódása pedig, ennek megfelelő végrehajtását.
Mivel érdeklődési körük is mutat hasonlóságot, illetve átfedéseket, ezért könnyen találhatnak olyan területeket, mellyel mindketten, szívesen foglalkoznak.
A mindennapi tevékenységek során, a fiatalember lendületessége és ötletessége gyorsíthatja a feladat elvégzését, a hölgy tudatossága és kitartása viszont abban segítheti őket, hogy teendőiket megfelelően megtervezzék, előkészítsék, és célirányosan tudjanak haladni a kitűzött célok felé.
 
Kapcsolatuk gyenge pontja lehet temperamentumuk különbözősége. Mindketten domináns személyiségek, de saját elképzeléseiket eltérő módon próbálják érvényesíteni. A fiatalember inkább a nyílt konfrontációt részesíti előnyben, sérelmeit nem szereti magában érlelgetni, a benne lévő feszültséget igyekszik azonnal feloldani. A hölgy ezzel szemben inkább kerüli a konfliktusokat, azzal együtt, hogy saját elképzeléseit nem adja fel könnyen, problémáit, gondjait magába zárja, törekszik elfojtani őket.
A fiatalembert főként ösztönei, érzelmei irányítják. Az ingerekre való nyitottsága és önbizalma ingadozása miatt, érzékenyebben reagálhat a személyével kapcsolatos kritikára, ugyanakkor spontán megnyilvánulásainak köszönhetően, könnyebben bánthatja meg partnerét meggondolatlanul. Számára azonban nem okoz gondot, hogy problémáiról, érzéseiről őszintén beszélgessen, ezáltal az őt nyomasztó gondokon képes enyhíteni.
A hölgy érzelmeit, indulatait erős kontrollal elnyomja, és zárkózottsága miatt nem is képes beszélgetni róluk, még a hozzá igazán közel álló személyekkel sem. Ezáltal lehetetlenné válhat kettejük érdemi párbeszéde, közös gondjaik kapcsán.
Szexuális téren szintén nehézséget jelenthet eltérő vérmérsékletük. A fiatalember ösztöntörekvéseit spontán módon igyekszik kielégíteni, míg a hölgy számára, az erős kontroll miatt, a felszabadult, oldott, gátlások nélküli viselkedés, nehezen tud megvalósulni.
 
Kapcsolatuk harmonikus működését erősíthetné, ha tudatosan koncentrálnának az eltérő temperamentumból adódó nehézségek megoldására. A fiatalember rendszeres sporttevékenységgel segíthetné a benne munkálkodó ösztöntörekvések és indultok megfelelő feloldását, a hölgynek pedig, olyan művészeti tevékenységet volna célszerű keresnie, melynek segítségével elfojtott érzelmei, indulatai felszínre kerülhetnének, enyhítve ezzel az őt visszafogó erős kontrollt és az ebből fakadó gátlásokat.
Az így létrejövő harmónia, erősítené összetartozásukat, mely kedvezően befolyásolná mindkettejük önbizalmát, és ez ismételten, pozitívan hatna vissza kapcsolatukra.
 
S. Hellner Krisztina
grafológus
 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
 

Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~